Trädgård- och parkskötsel

Svea Park åtar sig olika typer av skötselarbeten.

Det här gör vi

Skötseltjänster

  • Klippning av gräsmattor
  • Rensning och luckring av rabatter
  • Skötsel av sand, grus och plattytor
  • Häckklippning
  • Beskärning av träd och buskar och föryngrings-beskärning

Anläggning

  • Nya gräsmattor
  • Plantering av träd, buskar, annueller och perenner
  • Anläggning av rabatter
  • Plattläggning, grus och sand
  • Sättning av kantstenar

Rutiner för felanmälan

Fel som upptäcks av beställaren ska rapporteras till oss för att åtgärdas.

Felanmälan görs per telefon, brevledes eller mejl till beställaren så snart felet upptäcks av oss.

Är felet av akut karaktär åtgärdas felet omedelbart och beställaren informeras parallellt.

Felen som gäller markskötsel prickas av så fort de åtgärdats. Rapport till beställaren görs veckovis.