Svea Parks policy

Att vårt yrkeskunnande, vår servicekänsla, leveranssäkerhet, funktion och pris skall vara så att våra uppdragsgivare uppfattar oss som bästa leverantör och samarbetspartner.

Att arbeta på ett miljöanpassat sätt.

Att våra redskap och utrustning skall vara av sådan kvalitet att kraven i entreprenaden uppfylls och att ergonomiska aspekter är tillgodosedda.

Planering och skötsel av kyrkans grönområden är en viktig del av det offentliga rummet.

En kyrkogård har en stor betydelse – en plats för tanke

Vi tar stor hänsyn till kyrkans besökare det är viktigt att respektera kyrkans syfte. En plats för omsorg, meditation, glädje, sorgbearbetning, en plats för alla.

Skötseltjänster

 • Gravvård
 • Nedsättning av urnor
 • Nedsättning av askor
 • Klippning av gräsmattor
 • Rensning och luckring av rabatter
 • Skötsel av sand, grus och plattytor
 • Häckklippning
 • Beskärning av träd, buskar
 • och föryngringsbeskärning
 • Trädgårdsanläggning
 • Nya gräsmattor
 • Plantering av träd, buskar, annueller och perenner
 • Anläggning av rabatter
 • Sättning av kantstenar och plattläggning
 • Anläggning av grusgångar

Hur arbetar vi?

Den som är områdesansvarig för daglig rapport som sänds veckovis till vår uppdragsgivare detta för att kvalitetssäkra skötsel- entreprenaden.

Kommunikation är viktigt för oss

Vi är mycket noggranna med att kvalitetssäkra våra veckorapporter. I vårt löpande skötselarbete använder vi oss av en skötselplan, den innehåller en utförlig beskrivning om hur det pågående arbetet utförts eller vad som ska genomföras.

Skötselkvaliteten kontrolleras noga genom regelbundna stickprovs-kontroller på fastigheterna gjorda av arbetsledningen.

Endast de personer som uppdrags-givaren godkänner har tillträde till entreprenadområdet.

Svea Park genomför interna miljö- revisioner. Allt förbrukningsmaterial granskas och godkänns inom företaget.

 

Rutiner för felanmälan

Fel som upptäcks av beställaren ska rapporteras till oss för att åtgärdas.

Felanmälan görs per telefon, brevledes eller mejl till beställaren så snart felet upptäcks av oss.

Är felet av akut karaktär åtgärdas felet omedelbart och beställaren informeras parallellt.

Felen som gäller markskötsel prickas av så fort de åtgärdats. Rapport till beställaren görs veckovis.