Det vi lovar kring kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy

Svea Park AB ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda skötseluppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv.

 • En av våra främsta uppgifter är att se till att våra kunders utemiljö är lika vacker och funktionell året om.
 • Yrkeskunnande och erfarenhet är för oss avgörande för att kunna tillhandahålla väl utförda uppdrag med en känsla för hur man kan skapa vackra och ändamålsenliga utemiljöer.
 • Det är alla våra anställdas uppgift att arbeta på ett sådant sätt att våra kunder och uppdragsgivare, stora som små, blir nöjda.
 • Vi levererar våra tjänster utifrån ställda kundkrav, skötselbeskrivningar och enligt utlovad tidsplan.
 • Vi utvecklar vårt eget kvalitetsarbete och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga och delaktiga för att kvalitetspolicyn följs.

Miljöpolicy

En av byggstenarna i Svea Park AB är miljön. Det är viktigt att värna om vår natur och vår miljö.
Svea Park AB bedriver ett aktivt miljöarbete inom ramen för den verksamhet som vi bedriver på uppdrag av kund. I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.

 • Skötseluppdrag och anläggningsuppdrag genomförs med minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Vi använder växter och material med beaktande av miljöaspekter.
 • Vi använder maskiner och drivmedel till dessa med beaktande av miljöaspekter.
 • Vi källsorterar avfall och verkar för en hög återvinningsgrad.
 • I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer.
 • Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.