Kommun och Landsting

Pär Lindén är VD för Svea Park AB och kvalitetsansvarig inom företaget.

Svea Park AB policy

Att vårt yrkeskunnande, servicekänsla, funktion, leverans-säkerhet, och pris skall vara så att våra uppdragsgivare uppfattar oss som bästa leverantör och samarbetspartner.

Att arbeta på ett miljöanpassat sätt.

Att våra redskap och utrustning skall vara av sådan kvalitet att kraven i entreprenaden uppfylls och att ergonomiska aspekter är tillgodosedda.

Vanliga typer av uppdrag

Med Svea Parks kompetens och yrkeskunnande erbjuder vi tjänster från projektering, idéupplägg till färdig anläggning och skötsel.

 • Sköta om olika typer av utemiljöer så att de fungerar lika bra året om, exempelvis snöröjning på vintern
 • Ett mycket vanligt uppdrag för oss är att förbättra och rusta upp en redan befintlig miljö
 • Planering och nyanläggning av nya offentliga utemiljöer
 • Nyanläggning av lekplatser
 • Säkerhetsbesiktningar av gamla och nya lekplatser
 • Montering av avgränsningar så som stängsel, trästaket, smidesstaket, pollare med kätting
 • Anläggning av grusvägar
 • Planering och skötsel av park och grönområden är en viktig del av det offentliga gröna rummet.
 • Skötseltjänster
 • Klippning av gräsmattor
 • Rensning och luckring av rabatter
 • Skötsel av sand, grus och plattytor
 • Häckklippning
 • Beskärning av träd och buskar och föryngrings-beskärning
 • Röjningsarbeten i naturmark och skog
 • Slamsugning
 • Olika typer av trädgårdsanläggning
 • Plantering av träd, buskar, annueller och perenner
 • Anläggning av rabatter
 • Plattläggning
 • Sättning av kantstenar
 • Nya gräsmattor

Vår uppgift är att er utemiljö fungerar året om

Hur arbetar vi?

Den som är områdesansvarig för en daglig rapport, som sedan sänds veckovis till vår uppdragsgivare för att kvalitetssäkra skötsel-entreprenaden.

Kommunikation är viktigt för oss.

Vi är mycket noggranna med att kvalitetssäkra våra veckorapporter. I vårt löpande skötselarbete använder vi oss av en skötselplan, den innehåller en utförlig beskrivning om hur det pågående arbetet utförts eller vad som ska genomföras.

Skötselkvaliteten kontrolleras noga genom regelbundna stickprovskontroller på fastigheterna gjorda av Svea Parks arbetsledning.

Endast de personer som uppdragsgivaren godkänner har tillträde till entreprenadområdet.

Svea Park genomför interna miljö- revisioner. Allt förbrukningsmaterial granskas och godkänns inom företaget

Djupet för en dränering varierar

Rutiner för felanmälan

Fel som upptäcks av beställaren ska rapporteras till oss för att åtgärdas.

Felanmälan görs per telefon, brevledes eller mejl till beställaren så snart felet upptäcks av oss.

Är felet av akut karaktär åtgärdas felet omedelbart och beställaren informeras parallellt.

Felen som gäller markskötsel prickas av så fort de åtgärdats. Rapport till beställaren görs veckovis.