dränering för en BRF på östermalm

Dränering Östermalm

Fukt i källaren  åtgärdades med en dränering och gjutning av en ny grundmur på Villagatan 24 på Östermalm.

dränering och grundisolering i Solna

Dränering Västra skogen

Förebyggande av fukt. Dränering för en BRF i Västra skogen.

Resultatet efter en dränering i Kristineberg

Dränering Kristineberg

Fukt i källaren. Dränering och gjutning av en ränndal för att leda bort vattnet. Dräneringen utfördes på Love Almqvists väg i Kristineberg.

dränering och grundisolering i Haninge

Villadränering i Västerhaninge

Fukt och mögel i källaren åtgärdades med en gedigen dränering.

Behöver du hjälp med villadränering?

Vårt primära mål ligger fokus på kvalitet och nöjda kunder och det vi levererar gör att både vi som utförare och kunden känner sig tillfredsställda med utfört arbete och vad kunden betalar för, detta ger dessutom en väl fungerande dränering för fastighet och källargrund. Under vintermånaderna innebär detta också att vi erbjuder snöröjning bland annat i Stockholm för att säkerställa att din fastighet förblir skyddad. Den fantastiska feedback som vi fått av våra kunder under och efter arbetets gång borgar för det och vi uppnår vårt primära mål – kvalitet och nöjda kunder.  

Exempel på arbeten vi har utfört är kring en liten villa på plan mark där vatten till och med stått inne i källaren med mögelangrepp både på väggar, tak och golv och en annan villa i sluttning med en fuktig källardoft som försvunnit efter arbetet utförts. En BRF i en bergssluttning kan te sig som att vattnet förmodligen skulle rinna bort. Men med jord mot husgrunden och fickor i bergsskrevor och åren som går, så har fukten tagit sig in och skapat problem inne i fastigheten. Bergsfickor som är djupare krävde ett par pumpbrunnar för att få ut vattnet med. En annan BRF som var ett äldre hus från slutet av 1800-talet byggt på en gigantisk stengrund som källare, valde vi lösningen att gjuta upp en stödmur med ca 80 ton bruk, bygget av formen i trä krävde en enorm hållfasthet, och resultatet blev fantastiskt bra. 

Vi har haft förmånen att samarbeta med andra experter inom dräneringsområdet och har genom det fått en omfattande och djupgående inblick med kunskap som har delats, vilket säkerställt bästa möjliga resultat för arbetena. Dessa dräneringsarbeten har varierat i utmaningar och gett en omfattande erfarenhet.

Behöver man vara hemma under en villadränering?

Det är vanligtvis inte nödvändigt att vara hemma men det finns några punkter som du som beställare kan ta i beaktande och vara bra och veta och ha i åtanke.
Planering: Vi lägger upp en tidsplanering när dom olika momenten kommer att utföras så denna tidslinje ger en överblick över projektet och när tillgång till olika delar av fastigheten också kan komma att behövas.

Startfasen av en dränering: Vid uppstart av projektet kan det vara bra att vara hemma för att se till att allt börjar smidigt och att tillgång ges till fastigheten efter behov. Detta ger möjlighet till att ställa frågor och besvara frågor och diskutera eventuella specifika önskemål.

Under arbetets gång: Om du vill vara involverad och ha koll på arbetets utförande kan du t.ex. närvara vid kritiska punkter som när schaktarbetena startar, dräneringsmaterial och rör installeras och när återfyllnad påbörjas. Vi som entreprenör tar bilder på alla kritiska punkter som underlag för utfört arbete.

Slutförandet av dräneringen: Att vara närvarande när projektet närmar sig sitt avslut kan vara fördelaktigt för att säkerställa att allt utförs enligt överenskommelse och att eventuella sista justeringar eller förändringar kan göras om det behövs.

Sammanfattningsvis beror behovet av att vara hemma under en villadränering på din personliga komfortnivå och projektets omfattning. Att ha en öppen dialog och att det finns en klar plan för projektet kan hjälpa till att säkerställa att allt går smidigt även om du inte är närvarande hela tiden.

Behöver du hjälp med dränering för din BRF?

Att ta första steget mot att få hjälp med dränering av er bostadsrättsförening innebär att genomföra några viktiga steg för att planera och organisera projektet. Här är några punkter för att komma igång:

Utvärdera behovet: Börja med att utvärdera om det verkligen finns ett behov av dräneringsarbete på er fastighet. Ni kanske har märkt fuktproblem, fuktiga källare eller andra tecken på dålig dränering eller fuktskador eller fuktkänningar.
En konsult eller expert: Att anlita en erfaren ingenjör eller konsult kan vara första åtgärd innan offert tas in, alternativt konsultera entreprenör direkt. De kan bedöma fastighetens behov och rekommendera lämpliga åtgärder.

Få offertförfrågningar: Beroende på projektets omfattning kan ni behöva skicka ut förfrågningar om offerter till olika entreprenörer eller företag som specialiserar sig på dränering. Offertförfrågningar bör innehålla detaljer om projektet och er förväntade tidsram.

Skapa en budget: Baserat på rekommendationer och offerter som ni har tagit emot kan ni skapa en preliminär budget för dräneringsprojektet. Detta inkluderar kostnader för arbetskraft, material, utrustning och eventuella tillstånd som krävs.

Utse en projektledare: Inom er BRF bör ni utse en projektledare som ansvarar för att samordna alla aspekter av dräneringsprojektet. Detta kan vara någon från styrelsen eller någon som ni anlitar.

Utveckla en plan: Tillsammans med er konsult eller expert och eventuellt entreprenör bör ni utveckla en detaljerad plan för dräneringsarbetet. Detta inkluderar tidsplan, arbetsfaser och specifika åtgärder som ska vidtas.

Ansök om tillstånd: Om det krävs tillstånd eller tillstånd för dräneringsarbetet, se till att dessa ansökningar görs i tid och korrekt.

Samla finansiering: Om er BRF behöver finansiera projektet, se till att ni har en plan för att samla in medel från medlemmarna eller genom lån om det behövs.

Godkänn och påbörja projektet: Efter att ni har en välutvecklad plan, tillstånd och finansiering på plats kan ni godkänna, skriva kontrakt och påbörja dräneringsprojektet med det valda entreprenörsföretaget.

Kommunikation: Håll medlemmarna informerade om projektets framsteg och eventuella förändringar. Tydlig kommunikation är viktig för att skapa förståelse och engagemang.

Behöver du hjälp med dränering?

Har du problem med fukt, dålig lukt eller färg och tapet som släpper från väggen i källaren?

Det här hjälper vi dig med
 • Vi gräver runt husfasad
 • Utför kompletterande arbeten av husliv
 • lägger dräneringsrör
 • Sätter dubbla isoleringsskivor OPTIDRAIN som isolerar mot markkyla och som sänker energikostnaderna.
 • Duk monteras utanpå skivorna och topplist ovanför.
 • Vi packar massorna vid återfyllnad för att säkerställa minimal sättning i efterhand och för att duk och topplist inte ska ta skada längre fram i tiden.

Finplanering

Efter utfört arbete kan vi om så önskas färdigställa ytorna med så kallad. finplanering där vi anlägger t.ex.

Det här gör vi
 • Gräsmatta
 • Planteringsytor
 • Plattläggningar m.m.
 • Vi kan erbjuda valfria moment till helt färdigt återställande.

Vi lägger även

 • Nya dagvattenrör för takavrinning
 • Byter avlopp
 • Nya kabelrör

Varför ta hjälp av oss?

Svea Park har kunnig svensktalande personal som kan utföra en dränering på ett säkert sätt med hög kvalitet som ser till att hålla husgrunden och huset i bra skick lång tid framöver. Vi är ISO certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Välkommen att kontakta oss här så kommer vi ut och tittar på husobjektet för att lämna en kostnadsfri offert och berätta mera om hur arbetet utförs.

  Kontakta oss via formuläret nedan så återkopplar vi till dig så fort vi kan.

  Rutiner för felanmälan

  Fel som upptäcks av beställaren ska rapporteras till oss för att åtgärdas.

  Felanmälan görs per telefon, brevledes eller mejl till beställaren så snart felet upptäcks av oss.

  Är felet av akut karaktär åtgärdas felet omedelbart och beställaren informeras parallellt.

  Felen som gäller markskötsel prickas av så fort de åtgärdats. Rapport till beställaren görs veckovis.

  Dränering utfört i centrala Stockholm

  Hur vet man om det är mögel i källaren?

  Att upptäcka mögel i källaren kan vara viktigt för att vidta åtgärder för att förhindra hälsoproblem och förhindra spridning av mögelsporer till andra delar av huset. Här är några sätt att identifiera mögel i källaren:

  • Synlig mögelväxt: Ibland är mögelväxt synligt på ytor i källaren. Det kan se ut som fläckar, fluffiga tillväxter eller färgförändringar på väggar, golv, tak eller andra ytor. Mögel kan vara grönt, svart, brunt eller någon annan färg beroende på typ av mögel.
  • Lukten av mögel: Mögel har ofta en karakteristisk och obehaglig lukt. Om du märker en fuktig, möglig eller unken lukt i källaren, kan det vara ett tecken på att mögel växer där.
  • Fuktighet och fuktiga ytor: Mögel trivs i fuktiga miljöer. Om du upptäcker att det är fuktigt i källaren, och ytor känns fuktiga eller har kondens, kan detta bidra till mögelväxt.
  • Hälsosymtom: Exponering för mögel kan orsaka hälsosymtom som hosta, nysningar, irritation i ögonen, näsan eller halsen, hudutslag eller andningssvårigheter. Om du märker att dina hälsosymtom förvärras när du är i källaren eller försvinner när du är borta från området, kan det vara en indikation på mögelproblem.
  • Allergiska reaktioner: Vissa personer kan vara allergiska mot mögelsporer och kan uppleva allergiska reaktioner när de är i närheten av mögel. Om du eller någon i hushållet upplever ökad allergisymtom när ni vistas i källaren, kan det vara en varningssignal.

  Om du misstänker att det finns mögel i källaren är det viktigt att agera snabbt för att identifiera och åtgärda problemet. Mögel kan sprida sig snabbt och kan påverka inomhusluftkvaliteten och hälsan negativt. Om möjligt, undvik att röra möglet utan skydd (handskar och andningsskydd), eftersom mögelsporer kan vara skadliga om de inandas. För att få en korrekt bedömning av mögelproblemet, rekommenderas att kontakta en professionell som har erfarenhet av mögelavlägsnande och mögelbekämpning.

  Dags att dränera husgrunden

  Hur vet man att det är dags att dränera?

  Det finns flera tecken och indikationer som kan tyda på att det är dags att dränera ett område. Här är några vanliga tecken på att dränering kan behövas:

  • Fukt i källaren eller krypgrunden: Om du märker fuktighet, vattenpölar eller mögel i källaren eller krypgrunden kan det vara ett tecken på att vatten tränger in i byggnadens grund.
  • Vattensamling runt byggnader: Om det bildas vattensamlingar nära byggnadens väggar, speciellt efter kraftiga regnfall, kan det tyda på att marken inte dränerar ordentligt.
  • Jorderosion: Om du ser tecken på jorderosion på tomten, som exempelvis avtryck av vattenflöden eller områden med avrinningsrännor, kan det vara ett tecken på att ytvattnet inte avleds korrekt.
  • Sjunkande mark: Om marken runt byggnaden börjar sjunka eller sätta sig ojämnt, kan det bero på att vatten undergräver jorden och försvagar dess stabilitet.
  • Vattenstänk på fasaden: Om du ser vattenstänk på byggnadens fasad kan det tyda på att vatten tränger in genom väggarna.
  • Mossa eller svampväxt: Om du märker att det växer mossa eller svamp på marken eller byggnadens ytor kan det indikera att området är för fuktigt.

  Om du upptäcker något av dessa tecken bör du överväga att anlita en kunnig entreprenör för att undersöka dräneringsproblemet. Med expertis kan situationen utvärderas och rekommendera lämpliga åtgärder för att förbättra dräneringen, såsom installation av dräneringsrör, förbättring av marklutning eller införande av andra dräneringssystem som grundisolering och dränering. Att agera tidigt kan hjälpa till att förhindra allvarliga vattenskador och minska risken för strukturella problem i byggnaden och utanför.

  Vad kostar en dränering i Stockholm?

  Vad kostar det att göra en dränering i Stockholm?

  Priset för att göra en dränering i Stockholm, liksom i vilken annan stad som helst, kan variera beroende på flera faktorer. Några av de avgörande faktorerna som påverkar kostnaden inkluderar:

  • Storlek på området: Kostnaden beror på hur stort området är som behöver dräneras. Ju större område, desto mer material och arbetskraft krävs, vilket påverkar priset.
  • Typ av dräneringssystem: Det finns olika typer av dräneringssystem, som dagvattenbrunn, dräneringsrör i marken, grundisolering och dräneringsbrunnar som pumpar ur vattenansamlingar. Kostnaden kan variera beroende på vilken typ som är mest lämplig för det specifika projektet.
  • Markförhållanden: Om marken är särskilt kompakt eller svår att arbeta med kan det krävas mer arbete, eller ytbeläggningar som asfalt, marksten eller rabatter som skall återställas efter grävning, vilket påverkar kostnaden mer än om det är en gräsmatta som ska återställas.
  • Tillgång och tillgänglighet: Om området är svårtillgängligt eller kräver att entreprenören tar sig igenom trånga utrymmen, kan det påverka kostnaden.
  • Arbetskostnader: Arbetskostnaderna varierar beroende på entreprenörens prissättning och vilken typ av moment och arbete som skall utföras.
  • Eventuella extra åtgärder: Om det finns andra problem som upptäcks under dräneringsprocessen, såsom skador på byggnader, rör, berg, betong eller intippat avfall sen tidigare under marknivå kan det krävas extra arbete, material och transporter, vilket ökar kostnaderna.

  Eftersom priset kan variera betydligt är det bästa sättet att få ett pris att kontakta flera olika entreprenörer och be om offerter för det specifika dräneringsprojektet i Stockholm. Det är också viktigt att välja en pålitlig och erfaren entreprenör för att säkerställa att dräneringsarbetet utförs på ett professionellt sätt och ger de önskade resultaten.

  Vilket grus ska man ha när man dränerar?

  Vad ska man ha för grus till dränering?

  För dräneringsprojekt används vanligtvis ett specifikt typ av grus som kallas dräneringsgrus eller dräneringsmaterial. Dräneringsmaterialet består av mindre makadam eller singel som tillåter vatten att passera genom och dränera bort vattnet från området, samtidigt som det med markduk hindrar jord och sediment från att blockera dräneringssystemet. Dräneringsmaterialet bör vara stabilt och ha god dräneringskapacitet för att säkerställa att det fungerar effektivt.

  De vanligaste egenskaperna hos dräneringsmaterialet inkluderar:

  • Kornstorlek: Dräneringsgruset bör ha en relativt enhetlig storlek, vanligtvis mellan 8 till 16 millimeter. Detta säkerställer att det inte bildas för små utrymmen mellan materialet, vilket kan orsaka igensättning och minska dräneringseffektiviteten.
  • Rundade korn: Gruset bör inte vara direkt spetsigt utan bör ha rundade eller avsmalnande kanter. Detta grus minskar risken för att skada dräneringsrör och markduk och möjliggör ett jämnare vattenflöde.
  • Rent material: Dräneringsgruset bör vara fritt från föroreningar som lera, organiskt material eller stora stenar, eftersom dessa kan orsaka igensättning och minska dräneringseffektiviteten.
  • Permeabilitet: Dräneringsgruset bör ha god permeabilitet, vilket innebär att det tillåter vatten att tränga igenom och passera genom materialet snabbt.
  • Dräneringskapacitet: Gruset bör kunna hantera den mängd vatten som kan förväntas i det specifika dräneringsområdet utan att bli översvämmat.

  Dräneringsgruset placeras runt dräneringsrör för att underlätta vattenavledningen. Det är viktigt att använda högkvalitativt dräneringsgrus för att säkerställa att dräneringssystemet fungerar effektivt och därmed minimerar risken för vattenskador eller sättningar i marken.

  Djupet för en dränering varierar

  Hur djupt ska man gräva vid dränering?

  Vid dränering är den korrekta djupet att gräva beroende av flera faktorer, inklusive den specifika situationen, markens egenskaper och typen av dräneringssystem som används. Huvudsyftet med dränering är att leda bort överskottsvatten från området för att förhindra fuktproblem och skador på byggnader eller infrastruktur. Här är några riktlinjer för att bestämma det lämpliga djupet vid dränering:

  • Byggnaders grund: Om du dränerar runt en husgrund för att förhindra vatteninträngning i källaren eller krypgrunden, bör dräneringsröret placeras tillräckligt djupt så att det ligger till hälften under botten av grunden. Vanligtvis rekommenderas ett djup på cirka 5-10 centimeter under grunden. Detta möjliggör att vatten samlas upp längst ned dit det söker sig och leds bort från byggnaden, istället för att stå kvar i marken och tränga in i byggnaden.
  • Markförhållanden: Om marken har dålig dränering eller har problem med fuktighet, kan det vara nödvändigt att gräva djupare för att skapa ett effektivt dräneringssystem. Ju sämre markens dräneringsegenskaper är, desto djupare kan det vara nödvändigt att gräva för att säkerställa en ordentlig vattenavledning. Generellt kan man behöva gräva ett djup på 1-3 meter.
  • Dräneringssystemets typ: Beroende på vilken typ av dräneringssystem som används, kan det vara nödvändigt att gräva till olika djup. Till exempel, om du använder dräneringsrör, bör röret vanligtvis placeras i en sänkt grävd kanal och täckas med dräneringsgrus. Djupet kan variera beroende på vilken typ av markförhållande som finns.
  • Ytavlopp och dräneringsbrunnar: För ytavlopp eller dräneringsbrunnar, som används för att samla upp och avleda vatten från ytan eller pumpas ur marken, bör dessa placeras så att vattnet effektivt samlas upp och transporteras bort. Djupet för dessa beror på det specifika behovet och områdets utformning och beskaffenhet.

  Det är viktigt att notera att dräneringssystem ska utformas och utföras professionellt av erfarna entreprenörer för att säkerställa att de fungerar korrekt och effektivt. Om du planerar att genomföra ett dräneringsprojekt är det bäst att rådfråga en expert inom området för att få rekommendationer och råd om rätt djup för din specifika situation.

  Vad ingår i en dränering i Stockholm?

  Vad ingår i dränering?

  Dränering är en process som innefattar olika åtgärder för att avleda överskottsvatten från mark, byggnader eller vägar för att förhindra fuktproblem och skador. Dräneringsprojekt kan variera beroende på situationen och områdets behov, men här är några vanliga åtgärder och komponenter som kan ingå i en dränering:

  • Dränering och grävning: Det första steget i dräneringsprocessen är att gräva ut de områden där dräneringssystemet kommer att installeras. Grävningen görs för att skapa utrymme för dräneringsrör eller för att forma ett sluttande avloppssystem som leder bort vattnet från området.
  • Dräneringsrör: Dräneringsrör är rör med perforeringar som används för att samla upp och leda bort överskottsvatten från marken eller runt byggnadens grund. Rören placeras i dräneringsgrus för att möjliggöra effektiv vattenavledning.
  • Dräneringsgrus: Dräneringsgrus är ett speciellt typ av grus som används runt dräneringsrören för att underlätta vattenavledning och förhindra igensättning av vattenflöden. Markduk placeras mellan dräneringsgrus och jordmån och hjälper effektivt till att hålla rören fria från sediment och jord.
  • Dräneringsbrunnar: Dräneringsbrunnar används för att pumpa ur och avleda vatten på ansamlade platser av vatten från dräneringsrören till en samlingspunkt för avledning av vattnet från byggnadens grund. Dessa brunnar har vanligtvis ett lock som gör det möjligt att rengöra och underhålla dräneringssystemet vid behov.
  • Ytavlopp: Ytavlopp är öppna kanaler, diken eller kulvertar som används för att leda bort ytvatten från området. Dessa kanaler är utformade för att rikta vattnet bort från byggnader och andra områden där vatten inte bör samlas.
  • Dräneringsfilter: Dräneringsfilter används för att förhindra att skräp, sediment och andra föroreningar tränger in i dräneringssystemet och orsakar igensättning. Filter hjälper till att hålla dräneringssystemet rent och fungerande.
  • Markförbättring: I vissa fall kan marken behöva förbättras för att optimera dräneringseffektiviteten. Det kan innebära att justera marklutning, komprimering av jord eller användning av permeabla material för att förbättra markens dräneringsförmåga.

  Dränering är en viktig del av landskapsarkitektur och byggprojekt för att skydda byggnader och områden från fuktskador och översvämningar. Det är viktigt att anlita en kunnig entreprenör för att utforma och genomföra dräneringssystemet på rätt sätt för att säkerställa att det fungerar effektivt och ger de önskade resultaten.

  Hur går en dränering till?

  Hur går en dränering i Stockholm till?

  En dränering är en process som utförs för att avleda överskottsvatten från mark, byggnader eller vägar för att förhindra fuktproblem och skador. Här är en övergripande beskrivning av hur en dränering vanligtvis går till:

  1. Utvärdering och planering: Det första steget är att utvärdera det område som behöver dräneras och identifiera eventuella dräneringsproblem och för att bedöma markförhållandena, möjliga vattenkällor och de bästa åtgärderna för att förbättra dräneringen. Planeringen innebär att välja rätt typ av dräneringssystem, bestämma djupet för dräneringen och placeringen av dräneringsrör och andra komponenter.
  2. Markförberedelse: Innan arbetet påbörjas måste marken förberedas genom att gräva ut de områden där dräneringssystemet ska installeras. Det kan också krävas att justera marklutningen eller förbättra markens dräneringsförmåga genom att tillsätta permeabla material.
  3. Installation av dräneringsrör: Dräneringsrör med perforeringar installeras vanligtvis i sänkta kanaler som grävs i marken. Rören placeras i en lutning som möjliggör att vattnet rinner ner mot en dräneringsbrunn eller ett utlopp.
  4. Användning av dräneringsgrus: Dräneringsgrus läggs runt dräneringsrören för att möjliggöra effektiv vattenavledning och förhindra igensättning. Markduk fungerar som ett filter som hindrar jord och sediment från att komma in i dräneringsrören.
  5. Installation av dräneringsbrunnar: Dräneringsbrunnar kan placeras strategiskt i dräneringssystemet för att samla upp och avleda vatten från dräneringsrören till en samlingspunkt.
  6. Ytavlopp och avrinning: Om det behövs kan ytavlopp, öppna kanaler eller kulvertar användas för att leda bort ytvatten från området och förhindra vattenansamlingar.
  7. Testning och justering: När dräneringssystemet är installerat genomförs kontroll för att säkerställa att det fungerar korrekt och att vattnet avleds effektivt. Om det behövs kan justeringar göras för att förbättra dräneringseffektiviteten.
  8. Slutlig återställning: Efter att dräneringsarbetet är klart återställs området, och eventuellt överblivet material tas bort. Marken jämnas ut och grönytor eller tidigare anlagda ytor återställs till sitt ursprungliga skick.

  Det är viktigt att notera att dränering är en komplex process som bör utföras av expertis för att säkerställa att den fungerar effektivt och minimerar risken för vattenskador och fuktproblem. Om du planerar att genomföra ett dräneringsprojekt är det bäst att anlita en erfaren entreprenör för att genomföra arbetet på ett korrekt och professionellt sätt.

  Vanliga frågor vi får kring dränering i Stockholm

  Hur får man bort mögel på betong?

  Använd skyddsutrustning i mesta möjliga mån för ögon, andningsorgan, hår och hud. Vid avlägsnandet bör det finnas god ventilation, eller öppna dörrar och fönster för genomströmning av frisk luft. Skrubba, skrapa ytan med särskild mögeltvättlösning, använder du dammsugare före så behöver den vara utrustad med HEPA-filter. Skölj ytan noga med vatten och torka av ytan så ytan blir helt torr.

  Kan en luftrenare ta bort mögel?

  En luftrenare förbättrar kvaliteten på luften och det finns några olika typer av luftrenare med olika effektivitet. HEPA luftrenare, kolfilter renare och UV ljus renare är några exempel på marknaden. Luftrenaren filtrerar bort partiklar och mögelsporer i luften. Luftrenaren löser inte problemet med möglet och tar inte bort möglet, men kan vara en tillfällig förbättring av luftkvaliteten tills källan av problemet är löst.

  Hur mycket kostar det att ta bort mögel?

  Kostnaden varierar utifrån omfattningen av angreppet och om det är inomhus eller utomhus. Ett mögelangrepp inne i en byggnad kräver mer arbete och omsorg för att få det rent från mögel. Är det ett mindre mögelangrepp så kan fastighetsägaren eventuellt ta bort möglet själv med mögelrengöringsmedel och noggrann skrubbning och tvätt. Är det mer omfattande mögelangrepp kan det vara bättre att anlita ett företag som har utrustning och kunnandet till att avlägsna möglet.

  Måste man sanera mögel?

  Ja, mögel utgör en hälsorisk och kan även skada byggnader på sikt. Om man utsätts för mögelsporer finns det en hälsorisk, särskilt för personer med astma eller allergier. Långvarig exponering kan leda till hälsoproblem som allergiska reaktioner, luftvägsirritationer eller i vissa fall allvarligare hälsoproblem. På sikt utgör mögel en risk för skada för hälsa och byggnader, så mögel måste saneras.

  Måste man dränera runt hela huset?

  Nej, det är inte alltid nödvändigt. Vid en besiktning kan man komma fram till att en viss del av byggnaden kan behöva dränering. Fuktinträngning behöver inte alltid bero på vatteninträngning från marken, utan kan ibland bero på andra faktorer som att konstruktionen av byggnaden är trasig eller fungerar bristfälligt. Varje situation är unik och kräver en individuell bedömning på plats.

  Vad kan hända om man inte dränerar?

  Om man inte dränerar vid fuktinträngning så kan det få en rad konsekvenser. Exempel på det är fukt som kan ge mögeltillväxt, hälsorisk, skador på byggnad med färg eller tapeter som lossnar, byggnadmaterial som vattenskadas, skadedjur som gynnas av den fuktiga miljön, ökad energiförbrukning och skador på husets fundament som kan undermineras med tiden. 

  Det är viktigt att ta fuktinträngning på allvar och se över vilka möjligheter som finns för en god miljö för hus och hälsa.

  Hur lång tid tar en dränering ?

  Tiden det tar att genomföra en husdränering varierar beroende på flera faktorer, inklusive fastighetens storlek, dräneringsproblemets allvar, den valda metodiken och antalet arbetssteg som krävs. En enkel dräneringsåtgärd kan ta några dagar, medan mer omfattande projekt kan sträcka sig över flera månader. Det är viktigt att det finns en tidsplan som underlag innan arbetet påbörjas som normalt utarbetas av entreprenören. Här är några faktorer som kan påverka tidsramen:
  Fastighetens storlek: Större fastigheter tar oftast längre tid att dränera än mindre fastigheter.

  Omfattning av problemet: Om dräneringsproblemet är omfattande och kräver djupgående lösningar, kan det ta längre tid att genomföra.

  Åtkomst och platsförhållanden: Svåråtkomliga områden eller områden med begränsad arbetsutrymme kan förlänga arbetstiden.

  Väderförhållanden: Väderförhållanden kan påverka arbetets framsteg, särskilt av omfattande regn eller ihållande kyla som kan bromsa arbetets gång.

  Planering och förberedelser: En noggrann planering och förberedelse av projektet kan hjälpa till att minska tiden det tar att genomföra det.

  Antalet arbetssteg: Om det krävs flera arbetssteg utöver det förväntade, som tillkommande dräneringspumpar och eventuell reparation av grundstrukturer, kan detta förlänga projekttiden.

  Antal arbetare: Antalet arbetare som arbetar på projektet kan påverka tiden det tar. Fler arbetare kan snabba upp arbetets takt men det finns oftast endast utrymme för ett visst antal om man inte jobbar med två team från olika håll på större projekt.