Hur vi anlägger en ny gräsmatta

Att anlägga en ny gräsmatta är en noggrann och stegvis process med flera viktiga moment att ta hänsyn till. Så här gör vi:

1. Planering av gräsmatta

Innan anläggningsarbetet påbörjas kontrolleras förutsättningarna för en ny gräsmatta och detta inkluderar att bedöma jordens kvalitet, struktur och dränering. Beroende på förutsättningarna så vidtas lämpliga åtgärder, som jordförbättring eller dränering, för att skapa en gynnsam miljö för gräsets tillväxt. En gynnsam miljö för en gräsmatta är en jord som är luftig, väldränerad, mullrik och som innehåller god näring för gräsets tillväxt.

2. Markberedning

Förberedelse av marken är en viktig fas. Detta kan innebära att ta bort ogräs, jämna till ytan och eventuellt använda gödsel för att förbättra jordens näringsinnehåll. Ibland kan det också vara nödvändigt att använda maskiner för att fräsa eller vända jorden för att skapa en mer gynnsam miljö för gräsroten.

3. Val av gräs och utsäde

Vi väljer lämpligt gräs baserat på klimatet, markförhållandena och önskat utseende. Det kan vara en blandning av olika gräsarter för att skapa en mer tålig och estetiskt tilltalande gräsmatta. Utsädet sprids sedan jämnt över marken.

4. Sådd och gödsling

Gräsfröna sås jämnt över den förberedda marken. Efter sådd vattnas området ordentligt för att säkerställa god kontakt mellan fröna och marken. Gödselmedel kan också tillföras för att ge de nysådda fröna de näringsämnen de behöver för att växa starkt och hälsosamt.

5. Vattningsrutin

Efter sådd etableras en regelbunden vattningsrutin. Det är viktigt att hålla marken fuktig under den känsliga fasen av gräsets tillväxt. Detta kan kräva daglig bevattning särskilt under högsommar tills gräsmattan har etablerats. Bästa tid är före juli eller efter juli månad.

5. Underhåll och skötsel av gräsmattan

Efter att gräset har vuxit till en acceptabel höjd och täckt marken, övergår det till en underhållsfas. Det kan inkludera regelbunden klippning, gödsling och bevattning för att hålla gräsmattan frisk och frodig.

6. Kvalitetskontroll

Slutligen genomförs en noggrann kvalitetskontroll för att säkerställa att gräsmattan har etablerats på ett tillfredsställande sätt. Eventuella åtgärder vidtas för att korrigera eventuella problem eller områden där gräset inte har växt som förväntat.

 

Genom att noggrant följa dessa steg skapas inte bara en ny gräsmatta utan även en grön och hälsosam miljö som kan njutas av under lång tid framöver.

Bild på en nysådd gräsmatta

Nysådd gräsmatta

Anläggning av rabatter

Att anlägga en ny växtbädd och förbereda jorden för plantering. Så här gör vi:

1. Planering av rabatten

Placering av den nya växtbädden, inmätning av området för beräkning av materialåtgång. Längd x bredd x höjd. Ny jord sjunker ihop efter en tid så när man beräknar åtgång av material bör man tänka på det.

2. Rensning förberedelse av marken och jordförbättring

Ytan behöver vara fri från ogräs och andra växtrester i botten. Ska jorden endast förbättras med ny jord behöver den rensas grundligt, och när man påför den nya jorden så vänder man den nya jorden med den befintliga för att blanda upp lufta och luckra den, spade är bästa verktyget för det på mindre ytor. Kompost är bra om det finns för att främja mikrobiell aktivitet, eller gödsel i rätt form.

3. Jordtest och pH-justering

Jordprov kan tas och skickas testlaboratorium för analys av pH och näringsämnen. pH-värdet kan då justeras enligt rekommendationerna från testresultaten genom att tillföra kalk för att höja pH eller svavel för att sänka det.

Genom att följa dessa steg kommer vi skapa en växtbädd med förutsättningar som är väl förberedd för plantering och för dina växter att växa och trivas i.

Anläggning av rabatt med rosor

Plantering av träd, buskar, häckar och perenner

Svea Park planterar allt ifrån träd till perenner. För bästa resultat så följer vi denna ordning vid nyetablering av växter:

1. Placering av växter

Vi väljer en plats som passar för växtens behov av ljus, vatten och jordtyp.

2. Utrymme för växten

Viktigt att se till att det finns tillräckligt med utrymme för växten att växa till sin fulla storlek utan att konkurrera med andra växter och heller inte ge skugga åt andra växter som eventuellt kan komma att skymmas och hamna i skugga på sikt.

3. Förberedelse av jorden

Jorden grävs om eller upp för att lossa den och ta bort eventuella ogräs och stenar. Därefter blandas det i organiskt material som kompost eller ny planteringsjord för att förbättra jordens näringsinnehåll, dränering och framtida förutsättningar.

Alternativt så byts hela växtbädden ut mot en ny balanserad planteringsjord utifrån vad som ska planteras.

4. Plantering av växt

Vi gräver hål som är tillräckligt djupt och brett nog för växtens rotsystem att passa bekvämt. Om väggarna kring hålet innehåller mycket sten eller ogynnsam jordmån gör vi planteringshålet större för en god etablering. Ett bra riktmärke är att planteringshålet är ungefär dubbelt så brett som växtens rotkula, men bara så djupt att växtens rothals sitter i nivå med markytan. Viktigt är att inte sätta växten för högt eller för lågt och eliminera luftfickor runt rötter.

5. Vattning och eftervård

Vi vattnar växten ordentligt före plantering genom att doppa krukan för att sedan plantera, då får rotsystemet en hel genom vattning från första början där den är nyplanterad. Fortsatt regelbunden vattning under den första säsongen vid nyplantering, särskilt under torra perioder, är det bästa för en god etablering.

Om möjlighet finns appliceras gärna ett lager mulch runt växten för att behålla fukt och minska ogräs.

6. Underhåll och skötsel av växter

Vi klipper tillbaka döda eller skadade grenar regelbundet för att främja hälsosam tillväxt och uppbyggnadsbeskärning efter behov och gödslar enligt behov med lämpligt gödselmedel för att ge växten de näringsämnen den behöver.

Vid risk för eventuella skadedjur nätas växten som hindrar angrepp eller vid sjukdomar i enlighet med lämpliga metoder.

Genom att följa dessa steg och ge uppmärksamhet åt varje växts specifika behov, kommer vi att skapa en trivsam och vacker trädgårdsmiljö som du kan njuta av under lång tid framöver.

Plantering av perenner

Plattläggning och sättning av kantsten i trädgården

Att anlägga plattor på mark och sätta kantsten i trädgården kan ge struktur och skönhet till din utomhusmiljö. Svea Park lägger plattor och kantsten så här:

1. Planering och förberedelse

Planering för placering av plattorna och om behov av kantsten finns eller kan alterneras med något annat. Hänsyn till eventuella lutningar eller dräneringsbehov i planeringen. Plattorna läggs med en svag lutning ut från husvägg för att dagvattnet ska söka sig ut från huset. Där det inte är möjligt kan vattnet avledas med brunn och dagvattenrör.

2. Förberedelse av underlaget

Marken grävs ut där plattorna och kantstenen ska placeras. Djupet beror på tjockleken på plattorna och vilken typ av vikt de skall bära.Är det för gående/boende enbart, eller är det för fordon, eller tyngre fordon?

Markduk läggs i botten på schaktytan för att skilja nytt material från befintligt material undertill. Bärlager påförs till det djup och med den fraktion som krävs för att plattorna ska ligga kvar helt i sitt läge en lång tid framöver. Markvibrator med rätt vikt till förhållandena används för att packa bärlagret. Översta lagret påförs sättsand som också packas innan läggning av plattorna utförs.

För placering av kantsten längs plattorna används samma metod för en god hållfasthet. Man kan sätta dem löst i bärlager och sättsand, men man kan också för ett bättre och hållbarare resultat gjuta fast dem med betong.

3. Färdigställande och efterarbete

Fogarna mellan plattorna fylls och sopas igen med fogsand för att säkra dem att ligga kvar i sitt läge och bromsa ogräs tillväxt mellan. Fogsanden vattnas för att lättare fylla fogarna effektivt. Det arbetet behöver göras vid några tillfällen innan fogarna är helt mättade.

4. Underhåll och skötsel av plattor och kantsten

De första åren är plattor och stensättningar ogräs och mossfria, men med tiden så kommer även det på nyanlagda ytor. Bra är att rengöra dem på ett tidigt stadium när man börjar skönja att det är på gång genom att hålla dem fria från smuts, alger, ogräs och mossa. Tar det över för mycket innan åtgärden utförs så är det mycket mer arbete att få ordning på det, än kortare insatser i god tid.

Fogarna kan med tiden behöva ny fogsand, särskilt om man drar ur ogräs mellan dem och då kan man lätt sopa i ny fogsand. Det är oftast ganska små mängder fogsand som krävs för det.

Ibland kan det hända att även då ett noggrant arbete utförts att några plattor rör på sig eller sjunker med tiden. Det kan vi lätt justera i efterhand om behovet skulle uppstå.

En hållbar plattläggning och kantstenssättning i trädgården ger alltid ett lyft och en yta som är lätt att umgås på med bord och stolar eller för exempelvis lek. Det kan vara fördelaktigt med det även för att hålla rent och torrt närmast huset, eller för dig som inte vill sköta så mycket grönt som ett alternativ. Oftast är det relativt underhållsfritt och utemiljön blir enkel och lättillgänglig under många år framöver.

Plattläggning i Stockholm

Anläggning av grusgångar och grusvägar

Att anlägga grusgångar och grusvägar är ett utmärkt sätt att ge trädgården både struktur och charm. Läs mer om vårt tillvägagångssätt:

1. Planering och förberedelse

Planering för var grusgångarna ska gå och vilka områden i trädgården de ska ansluta till. Tänk på både estetik och funktionalitet.

Du kan markera ut vägen med snören eller trädgårdsslang för att få en tydlig idé och känsla om utformningen och hur det kan passa in.

2. Markförberedelse

Vi schaktar ur gräs och ogräs eller vad befintlig yta nu kan bestå utav för att skapa en ren yta och en färdig schaktbotten. Överblivet material forslas bort eller återvinns när det är tillämpligt inom tomtgränsen för att spara på miljön.

3. Kantstenar eller kantning

Om du vill ha en mer definierad gräns för grusgången kan du använda kantstenar eller andra kantmaterial för att markera dess kanter, eller för att skilja grusvägens material och hålla det rent från angränsande ytor. Det hjälper också till att förhindra att gruset sprids utanför grusgången.

4. Lägga markduk

Markduk läggs i schaktbotten för att förhindra att bärlager med tiden blandar sig med materialet undertill och som kan ge sättningar i gången annars. Detta minskar underhållsbehovet i framtiden.

5. Packning av bärlager

Bärlager påförs i schaktbotten och packas med markvibrator. Beroende på vilka vikter som ska användas på gången får man anpassa bärlagrets tjocklek därefter.

6. Grusval

Det finns en rad olika grussorter man kan välja att applicera på den färdiga ytan med bärlager. Ärtsingel är det vanligaste och är lite dyrare än t.ex. makadam som har en kantigare struktur än det runda ärtsinglet – eller gårdssingel som det också ibland kallas. Man bör strö relativt lagom på den färdiga ytan för att det inte ska ge för stort motstånd att gå i.

7. Underhåll av grusgångar

Regelbundet underhåll är viktigt för att hålla grusgångarna i gott skick. Det kan innebära att man fyller på grus när det behövs och att man håller efter ogräs och löv som kan ansamlas på ytan. Löv m.m. som ligger kvar för länge kan förmultna och skapa en viss jordmån där ogräs sedan kan frodas.

8. Grusvägar

Vi arbetar på samma sätt när det gäller grusvägar för fordon. Där krävs en djupare mån av bärlager för att bära upp vikten av fordon och vi anpassar det efter de maximal vikter som vägen kommer att användas för. Vi anlägger grusvägar för alla vikter.

Anläggning av grusväg

Uppsättning av lekplatser

Att sätta upp lekplatser inom t.ex. bostadsrättsföreningar kan med fördel planeras lite extra, och tänka på att efterlevnad av säkerhetsnormer gäller, där har styrelsen ett ansvar att tänka på.

Planering

Tänk igenom lämpliga och möjliga platser inom föreningen för lekplatser baserat på tillgängligt utrymme och lämplighet för barns lekaktiviteter.

Ta hänsyn till befintliga strukturer, grönområden och trafikmönster för att skapa en säker miljö för lekplatsen.

Utvärdera gärna behoven och önskemålen hos föreningens medlemmar genom en enkät eller möten för att säkerställa att lekplatsen passar för ändamålet och valet av placering.

Design och Materialval till lekplatsen

Välj eller föreslå lekutrustning som har material av hög kvalitet och som uppfyller säkerhetsstandarder, såsom SS-EN 1176 för lekutrustning och SS-EN 1177 för underlag.

Tänk på olika åldersgruppers behov och inkludera lekstrukturer som passar för både små barn och äldre barn.

Lokala Bygg- och Säkerhetsföreskrifter

Kontrollera lokala byggföreskrifter och säkerhetsstandarder för lekplatser och eventuella krav på bygglov.

Installation och Underhåll av lekplatsen

Vi installerar lekutrustningen åt er enligt tillverkarens riktlinjer och säkerhetskrav.

En lekplats bör besiktigas en gång per år av en auktoriserad besiktningsman för kontroll av lekplatsens säkerhet och en underhållsplan som inkluderar regelbunden inspektion, rengöring och eventuell reparation av lekutrustningen för att säkerställa dess säkerhet och långsiktiga hållbarhet bör upprättas.

Informera föreningens medlemmar om användningsregler och säkerhetsföreskrifter för lekplatsen för att minimera risker för skador och olyckor.

Före och efter bild – Renovering av lekplats

inför renovering av lekplats
efter renovering av lekplats
Lekplats under renovering

Anläggning av Stödmur eller L-stöd i trädgården

Att anlägga en L-stöds mur eller en annan typ av stödmur i trädgården kan vara något som förvandlar din utomhusmiljö och skapar en vacker och funktionell plats att njuta av i såväl privat trädgård, BRF eller offentlig miljö.

Inför anläggning av stödmur

Börja med att visualisera hur din trädgård kommer att se ut med den nya stödmuren. Kanske drömmer du om terrasserade planteringar, en mysig sittplats eller en perfekt ram för din grönsaksodling?

Ta dig tid att planera och skissa på din idé. Det är din trädgård, så låt din kreativitet flöda och låt dina önskemål guida dig.

Förberedelse och Materialval

Det finns många material att välja mellan. Det kan vara allt från betongblock till vackra naturstenar eller robusta trästockar. Tänk igenom behoven, du kanske önskar mer än plånboken räcker till så prioritering kanske behövs, eller så bygger vi i etapper åt er, en etapp per år kommer man långt med på sikt.

Genomförande

När du fattat beslut efter en offert ifrån oss så är det dags att sätta igång! Schaktning av markytan där muren skall stå, vi gräver på samma sätt som när vi anlägger en grusväg t.ex. Schaktbotten med markduk och ett bärlager som packas med markvibrator. När botten är i våg sätter vi L-stöd eller bygger annan typ av mur.

Dränering bakom muren är ett viktigt moment för att säkerställa att frostsprängning inte uppstår. Detta görs med rätt grusfraktion och dräneringsrör för att leda bort vattnet som eventuellt kan ansamlas bakom muren.

När muren är färdig återfylls baksidan med önskat material och framsidan ställs i ordning som det är tänkt från början.

Nu kan det sista anläggas i form av växter, gräs, plattläggning, grusyta m.m. efter önskemål. Så ge dig själv tillåtelse att drömma stort och låt din trädgård bli en plats där du kan blomstra och trivas!

l-stöd trädgård
stödmur för trädgård